Netwerk

Het Support Team heeft een nauwe uitwisseling en samenwerking (klinisch en op vlak van vorming) met het Expertisecentrum levenseinde W.E.M.M.E.L. , met daarin volgende partners:


Het dagcentrum TOPAZ

Mensen met een levensbedreigende ziekte kunnen vaak perfect in hun vertrouwde omgeving verzorgd worden. Altijd alleen thuis verblijven, kan hen soms zwaar vallen. En de voortdurende zorg voor de zieke kan ook wel eens teveel worden voor de familie of vrienden. Daarom is er TOPAZ, een huiselijk dagcentrum waar ernstig zieken steun vinden bij andere gasten, vrijwilligers en professionele begeleiders. Een dagje in TOPAZ is bovendien een gezellige, ongedwongen manier om de dagelijkse zorgen even opzij te zetten.

Terug naar boven


Het Levens- Einde-Informatie Forum LEIF

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF beschikt over de LEIFlijn (een permanente telefoonlijn), organiseert de opleiding LEIFartsen (om o.a. als tweede verplichte arts te kunnen optreden bij een verzoek naar euthanasie en om aan intercollegiale deskundigheid te doen), de opleiding LEIFnurses en opleiding LEIFconsulenten en publiceert het LEIFblad. 

Terug naar boven


Omega vzw (Palliatieve thuisequipe Brussel-Halle-Vilvoorde) 

Omega wil de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naaste omgeving optimaliseren. Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en spirituele zorg. Met praktische hulp, tips en emotionele ondersteuning van de patiënt, zijn naaste omgeving en hulpverleners helpen we het leven en de thuiszorg zo goed en zinvol mogelijk.

Terug naar boven


Forum Palliatieve Zorg VZW

Het Forum Palliatieve Zorg is een open plaats voor uitwisseling, vorming en dienstverlening voor alle partners uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Het Forum is het Netwerk Palliatieve Zorg van de thuisequipe Omega vzw en staat o.m. in voor informatieverstrekking, voor psychologische ondersteuning, intervisie, vrijwilligerswerk, vorming en rouwzorg.

Terug naar boven


ULteam (Uitklaring Levenseindevragen-team)

ULteam is een initiatief van het UZ Brussel en UZ Gent, gecoördineerd door LEIF. Het ULteam is een expertisecentrum dat levenseindevragen wil helpen uitklaren en een opvangkanaal wil bieden aan mensen met een hulpvraag die nood hebben aan een ‘tweedelijnsconsultatie’. Het ULteam biedt advies en ondersteuning binnen het wettelijk kader en zal steeds streven naar een optimale communicatie en samenwerking met de behandelend arts(en). Het team is multidisciplinair samengesteld en kan geraadpleegd worden over deze complexe vragen rond het levenseinde door zowel patiënten (en hun naasten) als door hun behandelend artsen. 

Terug naar boven


Brusselse Expertise Levenseinde (Br.e.l.) 

Dit is de Brusselse campus van TOPAZ, Omega, Forum Palliatieve Zorg, LEIF, ULteam en de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van de VUB. Br.E.L. werkt intensief samen met W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum “Waardig Levenseinde”.

Terug naar boven


Netwerk Palliatieve Zorg

Het netwerk biedt algemene informatie rond palliatieve zorg, zorg om het levenseinde of vroegtijdige zorgplanning.

Terug naar boven


Cedric Hele instituut

Het Support Team werkt nauw samen met het Cedric Hele instituut (CHi). Dat is een kennis- en vormingscentrum voor Psychosociale Oncologie in Vlaanderen (gevestigd in Mechelen). Het biedt vorming aan zorgverleners in Vlaanderen aan, vervult een signaalfunctie naar de overheid toe en faciliteert wetenschappelijk onderzoek.

Terug naar boven