Opname

Een opname is voor veel kinderen en jongeren en hun ouders erg ingrijpend. Daarom zijn er een aantal criteria vooraleer we overgaan tot opname:

 • Ernstige lichamelijke symptomen en/of plotse verergering
 • Medische complicaties zoals dehydratatie, ionenstoornissen en frequent braken
 • Verder gewichtsverlies ondanks ambulante therapie
 • Uitputting van het gezinssysteem
 • Dysfunctioneren op verschillende terreinen (school, sociaal, …)

Een hospitalisatie heeft de volgende voordelen

 • Rehydratatie en correctie ionenstoornissen door middel van een infuus
 • Intensievere therapie
 • Nauwere medische en nutritionele opvolging
 • Mogelijkheid tot het geven van sondevoeding
 • Uitgebreide observatie van het algemeen functioneren (sociaal-emotionele ontwikkeling) 

Opname kan zowel op onze afdeling Pediatrie als op onze afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie (PAika).


Opname op Pediatrie

Doel

Een tijdelijke intensifiëring van het therapeutisch aanbod, teneinde vastgelopen ambulante hulp te deblokkeren. Hetzelfde team vanuit de ambulante zorg volgt het kind/de jongere en zijn gezin verder op.

Dagindeling

In de voormiddag zitten de kinderen/jongeren in de klas van De Appeltuin. Dat geeft hen de mogelijkheid om schoolaangelegenheden bij te houden. In de namiddag kunnen de kinderen/jongeren terecht in de recreatieafdeling waar ze deelnemen aan knutselactiviteiten of spelletjes. Doorheen de dag wordt er tijd vrijgemaakt voor:

 • Gesprekken met de psycholoog
 • Relaxatie- en/of spiegeloefeningen
 • Therapie met de psychomotorisch therapeut waarbij ingezet wordt op bewustwording van en het op positieve manier omgaan met het eigen lichaam
 • Het afstellen van het eetschema met de diëtist

Maaltijden

De maaltijden worden in de eetzaal samen met andere patiënten genuttigd. Dit gebeurt onder toezicht van de verpleegkundigen of begeleiders van De Appeltuin

Eetschema's

Tijdens de opname worden er strikte afspraken gemaakt met betrekking tot bijvoeding en sondevoeding. Verdere gewichtsdaling dient vermeden te worden. Eetschema’s worden doorheen de tijd altijd opgedreven totdat een gewenste gewichtstoename per week wordt bereikt. Indien dit onvoldoende mogelijk blijkt met gewone voeding, wordt ook bijvoeding of sondevoeding toegediend.   

Weegmomenten

Er wordt 2x per week een weegmoment voorzien, namelijk op dinsdag- en vrijdagochtend. 

Weekend

Het al dan niet naar huis gaan tijdens het weekend, wordt gekoppeld aan de gewichten van die week. Indien de som van de gewichten doorheen de week positief is, kan de patiënt op weekend gaan of worden de weekends uitgebreid. Meestal start dit met 1 of 2 namiddagen (tussen het middag- en avondmaal). Dit wordt verder uitgebreid tot een volledige dag met een maaltijd thuis en later tot een volledig weekend. Hierbij krijgt de jongere de mogelijkheid om ook te oefenen met maaltijden thuis. 

Terug naar boven


Opname op Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wanneer er sprake is van comorbiditeit (tegelijkertijd twee of meerdere stoornissen/aandoeningen) of wanneer een bredere omkadering noodzakelijk blijkt, opteren wij voor een opname op onze afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (PAika):

 • Bij de Kids: 6 - 12 jaar
 • Bij de Teens: 13 - 18 jaar

Hiervoor wordt eerst een gesprek gepland met de kinder- en jeugdpsychiater, verantwoordelijk voor deze dienst. Hij/zij beslist mee of een opname aangewezen wordt. In zo'n gesprek wordt praktische informatie rond de werking van de afdeling meegegeven.

In het geval van een opname op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie wordt gewerkt met opnameperiodes van 6 weken, die telkens verlengbaar zijn met 6 weken. 

Terug naar boven